Hur kan vi hjälpa er?

BEHANDLINGSTRESS OCH UTMATTNING


Viss stress kan man klara av under en begränsad tid. Men får man inte möjlighet att återhämta sig leder detta till slut till utmattning.


LÄS MER


ÅNGEST


Ångest kan ta sig många uttryck, från oro kring vardagliga saker till specifika fobier.


LÄS MER


DEPRESSION


Ibland finns det perioder i livet när vi inte mår så bra, det är helt normalt att känna sig på detta vis då och då, men ibland kan vi behöva lite extra hjälp för att gå vidare.


LÄS MER


SÖMNPROBLEM


Det är viktigt att söka en psykolog när problemen med sömnen har varit närvarande i mer än två veckor och så fort man märker att problemen är återkommande och påverkar vardagslivet negativt.


LÄS MERSTRESS OCH UTMATTTNING

Stress uppstår när man har krav på sig att prestera men där ens resurser är begränsade, vilket gör det svårt att klara av kraven på det som vore önskvärt.


Varför upplever man stress?

Stress kan ha flera olika orsaker; inklusive smärta, nedkylning, rädsla och flykt, men också positiva förändringar som giftermål och befordran. En människa kan känna stress även av understimulering.

Stress kan definieras som mental överansträngning. Stress kan påverka kroppen negativt om den har hög nivå. Stressreaktionen är i grunden samma reaktion som när vi upplever ett hot, men i dagens samhälle är hoten från olika krav mer diffusa vilket gör att vi får en mer utdragen reaktion som kan beskrivas som stress. Stressreaktionen tar på kroppens resurser, och vid långvarig och stark stress kan stressen övergå till utmattning.Vid utmattning tappar man oftast mycket av sin fysiska och mentala kraft, och man har ofta svårt att klara av ens de enklare uppgifterna.

Stress uppstår när man har högre krav än vad man har resurser att klara av. Detta kan bero på att man till exempel har orimliga krav på jobbet, eller att man har familjemedlemmar som man behöver ge mycket stöd till, eller att man har för många åtaganden på sin fritid. Viss stress kan man klara av under en begränsad tid. Men får man inte möjlighet att återhämta sig leder detta till slut till utmattning, och man drabbas av utmattningssyndrom.ÅNGEST

Att känna ett visst mått av ångest är normalt och helt nödvändigt för att skydda oss från faror och hot. Det är en medfödd kamp/flykt-respons som hjälpt våra förfäder att överleva. Ångest innebär allt från kroppsliga reaktioner, negativa tankar, negativa känslor samt att man undviker eller flyr något.


Varför får man ångest?

Ångest känner man om man upplevt något som ett hot, oavsett om hotet är verkligt eller inte. Om vi missar att betala en räkning och sedan får en påminnelse, är det bra att känna lite ångest, så att vi inte begår samma misstag en gång till. Dessvärre lider många människor av en ångest som inte står i proportion till den verkliga faran. Ångesten skapar därmed mycket lidande och blir ett allvarligt hinder för att kunna leva ett normalt liv. Ångest kan ta sig många uttryck, från oro kring vardagliga saker till specifika fobier.


Egenvård

Ångest är inte farligt att känna, men kan vara obehagligt och energikrävande. Att undvika det som ger oss ångest brukar dessvärre inte vara en lyckad strategi, då det på lång sikt ofta bara gör den värre. Dessutom kan all den tid man lägger på att försöka hantera ångesten göra att vi missar att leva det liv vi önskar. Att gradvis och på ett planerat sätt utsätta sig för det som väcker ångest utan att fly eller distrahera sig, kommer med stor sannolikhet till slut (det kan ta tid, så var tålmodig!) få ångesten att klinga av eller kännas mer hanterbar. Det är också av stor vikt att försöka fortsätta med de aktiviteter man tycker om att göra, trots att ångesten samtidigt finns där.


Ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, specifik fobi och posttraumatiskt stressyndrom är en grupp psykiska störningar som har ångest som huvudorsak eller huvudsymtom med en viss varaktighet och intensitet. Ångest innebär en intensiv oro och känsla av olust eller osäkerhet kopplad till en förväntad fara eller olycka och är vanligtvis av både fysisk och psykisk karaktär. Ångest (känslan av inre spänning, oro, osäkerhet) liknar också upplevelser eller reaktioner på stress.

Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården erbjuda KBT till personer med ångestsjukdomar.
Psykologer är specialiserade på psykologisk behandling och en del av denna är KBT, så det första självklara valet vid olika ångesttillstånd är att vända sig till en psykolog.DEPRESSION

Ibland finns det perioder i livet när vi inte mår så bra. Kanske känner vi oss nere, ångestfyllda, oroliga eller har svårt att sova. Det är helt normalt att känna sig på detta vis då och då, men ibland kan vi behöva lite extra hjälp för att gå vidare.


Vad är depression?

Om du varit nedstämd eller mått dåligt samt haft andra symtom (såsom minskad lust, mer ångest, dålig sömn, koncentrationssvårigheter, känslor av meningslöshet) i minst två veckor kan du ha drabbats av en depression. Den vanligaste formen av depression kallas för egentlig depression och kan vara allt från mild till svår. Att man blir deprimerad kan ha flera orsaker och ibland kan man inte hitta någon yttre förklaring till depressionen. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med KBT till personer med depression.

Upplever att du är nedstämd men ändå har motivation och handlingskraft att försöka påverka ditt mående kan du ta kontakt med en psykolog.SÖMNPROBLEM

Det är viktigt att söka en psykolog när problemen med sömnen har varit närvarande i mer än två veckor och så fort man märker att problemen är återkommande och påverkar vardagslivet negativt.


Varför sover man dåligt?

Att sova dåligt då och då under kortare perioder är helt normalt. Kanske funderar man på något som ska hända dagen därpå? Kanske har man mindre barn som periodvis sover sämre? Här är det bästa man kan göra att gilla läget och hoppas på att det snart kommer att bli bättre. Flera människor upplever dock sömnproblemen under en lång tid. För mycket stress, smärta, problem i relationer eller på jobbet kan vara möjliga orsaker. Sömnen kan också störas av att man lider av andra kroppsliga eller psykiska sjukdomar, varför man då primärt bör söka hjälp för dessa tillstånd.

Att sova dåligt under en längre period är mycket påfrestande och frustrerande. Vi är vana att prestera i våra liv och lösa våra problem så ofta vill man snabbt lösa även problem med sömnen. Det är alldeles för ofta som man försöker lösa det med mediciner. Resultaten dock kan bli helt omvända: beroende av läkemedel eller att medicinen blir overksam. Det är först och främst viktigt att visa sig själv lite medkänsla, och bekräfta sig själv i att det är tufft just nu men att du också har gjort vad du kan. Den goda nyheten är att det finns mycket goda chanser att nå en bättre sömn igen. Man rekommenderar att vid sömnproblem använda i första hand psykologisk behandling, om organiska orsaker är uteslutna. Det kan vara så att det finns behov att behandla underliggande psykologiska tillstånd. Genom att behandla sig hos en psykolog brukar även en persons sömnsvårigheter försvinna. Det är viktigt att ta tag i sömnproblem innan de leder till fler och allvarligare tillstånd.


ACTIV Psykologi

ACTIV Psykologmottagning i Umeå AB och enskilda firman Din Psykolog Umeå drivs av Ludmilla Hedlund.PSYKOLOGFÖRBUNDETVi ses mitt i city

Mottagningen ligger mitt i city på Rådhusesplanaden 7A.
Företaget innehar patientförsäkring.


Vår aktivitet

Följ vår resaCopyright ACTIV Psykologmottagning i Umeå AB.